Handicap en arbeid. Definities en Statistieken over de arbeidsdeelname van mensen met een handicap (editie januari 2013)

De nota Handicap en Arbeid (auteur: Samoy, Erik; uitgever: Departement Werk & Sociale Economie; publicatiedatum: januari 2013) omvat twee delen. In het eerste deel wordt de situatie beschreven van mensen met een handicap op de arbeidsmarkt op basis van enquêtes en ambtelijke gegevens. In het tweede deel wordt de beleidsuitvoering belicht. Beide delen worden regelmatig geactualiseerd.

Deel I biedt een overzicht van de in ons land beschikbare statististische gegevens over het voorkomen van handicaps in de bevolking. Ze zijn gebaseerd op de resultaten van groots opgezette landelijke of internationale surveys waarin, nog maar sedert een jaar of tien, ook vragen over handicaps en langdurige gezondheidsproblemen zijn opgenomen. Dit maakt het mogelijk de arbeidsmarktpositie van mensen met een handicap te onderzoeken en de samenhang ervan met andere kenmerken zoals sekse, leeftijd en opleidingsniveau. Systematische monitoring van de arbeidsdeelname van mensen met een handicap is echter nog niet mogelijk omdat de gegevens onderling te moeilijk vergelijkbaar zijn en de analysemogelijkheden te beperkt. Toch is er overtuigend bewijs dat een handicap of een langdurige gezondheidsaandoening de arbeidsdeelname sterk negatief beïnvloedt.

De meeste niet-werkende mensen met een handicap zijn “inactieven” over wie enkel via de uitkeringstelsels beperkte informatie kan worden verkregen. De niet-werkende werkzoekenden vormen een veel kleinere groep die echter via de statistieken van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wel goed kan worden opgevolgd. Zowel ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als institutionele factoren en wijzigingen van definities beïnvloeden de omvang van deze groep. Op het gebied van handicap en arbeidshandicap is de definitieproblematiek trouwens nooit ver weg. Over de werkende (arbeids-)gehandicapten is het minst bekend, maar een recente enquête geeft wel een zicht op de kwaliteit van de arbeid.

Deel II behandelt de verschillende uitzichten van het actief werkgelegenheidsbeleid ten aanzien van mensen met een handicap. Dit omvat zowel een beschrijving van de regelingen als cijfers over de uitvoering. Aan bod komen : ‘verplichtingen’ binnen de Federale, Vlaamse en lokale overheden, anti-discriminatieregelingen, het impulsbeleid Evenredige Arbeidsdeelname, de trajectwerking in de VDAB (screening, trajectbegelediing, beroepsopleidingen, enz.), loonkostensubsidies, aanpassingen aan de arbeidsomgeving en de sociale economie programma’s, waaronder de beschutte tewerkstelling.

Het beleid is de laatste jaren grondig vernieuwd, met als belangrijkste kenmerk dat het nu in Vlaanderen een integraal deel is van het werkgelegenheidsbeleid. Dit zal nieuwe kansen bieden voor de tewerkstelling van mensen met een handicap.

Bron: http://www.werk.be/onderzoek/publicaties/notaHandicapArbeid.htm