Πρώτη Περιφερειακή Ημερίδα του ViPi – Λάρνακα, Κύπρος

Το Έργο ViPi διοργανώνει την πρώτη περιφερειακή ημερίδα του στη Λάρνακα της Κύπρου στις 3 Οκτωβρίου 2011 (14:30 – 18:30) στο ξενοδοχείο “Henipa Crown Resorts”.

Στοχευόμενες ομάδες
Η ημερίδα αναμένεται να προσελκύσει άτομα και οργανισμούς με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Οργανισμοί που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρίες
 • Άτομα με αναπηρίες
 • Συγγενείς και φροντιστές ατόμων με αναπηρίες
 • Κέντρα Εκπαίδευσης και μεμονωμένοι εκπαιδευτές όλων των επιπέδων, οι οποίοι έχουν εμπειρία ή ενδιαφέρονται να εργαστούν με άτομα με αναπηρίες
 • Ενδιάμεσοι φορείς (Κέντρα απασχόλησης, κλπ.)
 • Κέντρα λήψης αποφάσεων

Στόχοι της ημερίδας
Η Ημερίδα αποτελεί ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να πληροφορηθούν για τα τελευταία αποτελέσματα του προγράμματος, να συζητήσουν με τους εμπλεκόμενους φορείς και να συμβάλουν στα μελλοντικά σχέδια του έργου.
Οι γενικοί στόχοι της ημερίδας συνοψίζονται ως εξής:

 • Παρουσίαση του έργου του προγράμματος και των αποτελεσμάτων (Εγχειρίδιο βασικής εκπαίδευσης των ΤΠΕ, Ερωτηματολόγιο έρευνας του ViPi, τεχνολογίες και ενσωμάτωση της πλατφόρμας του ViPi, τρέχουσες εργασίες σε κινητές εφαρμογές, τρέχουσες πρακτικές στη σημασιολογική διαχείριση του περιεχομένου, κλπ).
 • Παρουσίαση της κατάστασης στην Κύπρο σχετικά με την εκπαίδευση και απασχόληση ατόμων με αναπηρίες (ομιλίες από εκπροσώπους εκπαιδευτικών κέντρων και οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες)
 • Ανοιχτή (συντονισμένη) συζήτηση ανάμεσα στους συμμετέχοντες για τα πιο πάνω θέματα, με στόχο τη συμβολή στην εξέλιξη του ViPi.

Γλώσσα
Η επίσημη γλώσσα της ημερίδας είναι τα αγγλικά. Υπάρχει η δυνατότητα ανεπίσημης μετάφραση από και προς τα Ελληνικά όπου χρειάστηκε για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων.

Εγγραφή
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, αλλά χρειάζεται εγγραφή εκ των προτέρων. Για την εγγραφή σας, αποτείνεστε στον Κύριο Γιώργο Μιλή, +357 99587884, μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2011.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Οργανισμός / Εταιρία (όπου υπάρχει)
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Λόγοι ενδιαφέροντος
 • Αίτηση για μεταφορά (βλ. παράγραφο για Μεταφορά)
 • Συμμετοχή στο Γεύμα (βλ. παράγραφο για Γεύμα)

Μεταφορά
Δεδομένου ότι οι πλείστοι συμμετέχοντες προέρχονται από τη Λευκωσία, θα υπάρχει λεωφορείο για να μεταφέρει τους συμμετέχοντες από και προς τη Λευκωσία και το χώρο διεξαγωγής της ημερίδας δωρεάν.

Από Λευκωσία: 03 Οκτωβρίου 2011, 12:00 ή 13:30 (βλ. παράγραφο Γεύμα)
Από χώρο διεξαγωγής ημερίδας: 03 Οκτωβρίου 2011, 19:00
(Παρακαλούμε κατά την εγγραφή, δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τη μεταφορά)

Γεύμα
Πριν την έναρξη της ημερίδας και εάν υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον θα προσφερθεί δωρεάν γεύμα στους συμμετέχοντες στο χώρο διεξαγωγής της ημερίδας. Ώρα 13:00.