Το Έργο ViPi θα εκπροσωπηθεί στην τελική ημερίδα και διεθνές συνέδριο του Έργου AEGIS

Το Έργο ViPi σκοπέυει να εκπροσοπηθεί στην τελευταία συνάντηση εργασίας και διεθνές συνέδριο του έργου AEGIS με τίτλο “Προσβασιμότητα Παντού” στις 28-30 Νοεμβρίου 2011 στις Βρυξελλες, το οποίο φέρνει σε επαφή τόσο τελικούς χρήστες (άτομα με ειδικές ανάγκες) όσο και φορείς υλοποήσης εφορμογών και λύσεων προσβασιμότητας, οργανισμούς εκπροσώπησης , τη Βιομηχανία Βοηθητικών Τεχνολογιών, καθώς και τους φορείς λήψης αποφάσεων. Θα παρουσιασθούν Τα πρώτα απότελέσματα του ViPi, καθώς και θα δοθεί δυνατότητα δυκτίωσης με τους συμμετέχοντες. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται πριν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία που σηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από ένα συνέδριο καθορισμού δράσεων και στρατηγικής την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου κάθε χρόνο, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF).

Σύνοδος Ψηφιακής Ατζέντας στις Βρυξέλλες

Το Έργο ViPi θα παρευρεθεί στην εκδήλωση Digital Agenda Assembly που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στις 16-17 Ιουνίου 2011. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει την εκδήλωση αυτή ως τμήμα των δημόσιων εκδηλώσεων σχετικά με το θέμα της Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Αντζέντας, και αναμένεται να προσελκύσει πολύ μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει συνάντηση το πρωί στις 17 Ιουνίου κατά την οποία θα συζητηθούν θέματα σχετικά με “Ψηφιακό Αλφαβητισμό και η-Ενσωμάτωση“. Το εργαστήρι αυτό σκοπεύει στο να δημιουργήσει βαθιά γνώση και να δώσει πρακτικά εργαλεία στις Χώρες Μέλη ώστε να αναλάβουν δομημένες και μακροχρόνιες πολιτικές για να επιτύχουν τον ψηφιακό αλφαβητισμό στα πλαίσια της κοινωνικής ενσωμάτωσης (Φηφιακή Αντζέντα, δράση 66).
Μέσω ενός συμμετοχικού εργαστηρίου στη μορφή πρακτικής εκπαίδευσης, θα είναι διαθέσιμα μαθήματα διαφόρων επιπέδων σε ψηφιακό αλφαβητισμό (από βασικές σε επαγγελματικές ικανότητες σε ΤΠΕ), και για διάφορες ομάδες-στόχους και σκοπούς (π.χ. απασχολησιμότητα, επαναπροσδιορισμός ικανοτήτων, κοινωνική ενσωμάτωση).
Θα συζητηθούν μοντέλα σχετικών και επιτυχημένων πολιτικών και μηχανισμών χρηματοδότησης σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, θα σχεδιαστεί ένα σύνολο από προτάσεις βασικών ενδιαφερομένων σχετικά με τις προκλήσεις που μένουν να αντιμετωπισθούν με προτεραιότητα.

Το Έργο ViPi συμμετείχε στη συνάντηση όλων των Έργων του EACEA

Ο συντονιστής του Έργου (PhoenixKM) παρακολούιθησε τη συνάντηση των Έργων που εντάσονται στο EACEA στις 7-8 Φεβρουαρίου 2011.

Εναρκτήρια Συνλάντηση του Έργου

Η εναρκτήρια συνάντηση για το Έργο ViPi θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα, Ελλάδα.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση των εταίρων στην Αθήνα

Η πρώτη συνάντηση του Έργου πραγματοποιήθηκε στις 17-19 Ιανουαρίου 2011, στην Αθήνα, Ελλάδα, και διοργανώθηκε από τους εταίρους Steficon και PhoenixKM. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εταίροι και μεταξύ άλλων συμφωνήθηκε ένα πρόγραμμα εργασίας για τους επόμενους 8 μήνες.
Επίσης, συμφωνήθηκε ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο αρχές Οκτωβρίου του 2011, και θα διοργανωθεί από την εταιρεία Eurocy που είναι ο τοπικός εταίρος του Έργου.”

Έναρξη του Έργου ViPi, διαδικτυακή πύλη για την αλληλεπίδραση ομάδων ατόμων με αναπηρία

Η PhoenixKM (Βέλγιο) συντονίζει το Έργο ViPi που σκοπεύει να παρέχει μία ολοκληρωμένη διαδραστική πύλη και εκπαιδευτικό περιβάλλον, στοχεύοντας στους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, με αυξημένη προσοχή προς τους ανθρώπους με αναπηρίες. Οι συμμετέχοντες στο έργο αποτελούν οργανισμούς και εταιρείες από το Βέλγιο, την Κύπρο, τη Μ. Βρετανία, την Ελλάδα και τη Λιθουανία.
ΒΕΛΓΙΟ, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – 26 Ιανουαρίου 2011 – Σχεδόν 45 εκατομμύρια ανθρώπων στην Ευρώπη έχουν χρόνια προβλήματα υγείας ή αναπηρίες(LSHPD) αποτελώντας συνολικά το 16% του πληθυσμού σε άντρες και γυναίκες μεταξύ 16 και 64 ετών στην ΕΕ (2002 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ΕΕ (LFS) και στατιστικά ΕΕ Εισοδήματος και Βιοτικών Συνθηκών). 33% των ανθρώπων με LHSPD δεν έχουν περιορισμό στο είδος ή στο μέγεθος της εργασίας που μπορούν να παράγουν ή στη μετακίνησή τους προς/από την εργασία τους. Τα πλήθη των ανθρώπων με αναπηρία μεταβάλλονται αρκετά (10-50%) μεταξύ των χωρών – μελών της ΕΕ. Η διαφορά αυτή συνδέεται άμεσα με το επίπεδο διαβίωσης και την παρεχόμενη πρόνοια κάθε χώρας. Από το μέρος του πληθυσμού που έχουν σημαντικούς περιορισμούς στη δυνατότητα εργασίας, το 28% εργάζονται, ενώ γι’αυτούς που δεν έχουν σημαντικούς περιορισμούς, το ποσοστό ανέρχεται σε 68%. Σήμερα, η ταχεία ανάπτυξη Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) παρέχει εναλλακτικές και δημιουργικές λύσεις για την απασχόληση ανθρώπων με αναπηρίες. Πρόσφατες έρευνες που διεξήχθησαν από ερευνητικά προγράμματα όπως το ACCESSIBLE και το AEGIS, έχουν επισημάνει πως άνθρωποι με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) μπορούν να έχουν τεράστια οφέλη από τις ψηφιακές δεξιότητες που είναι βασικές δεξιότητες της ζωής και της απασχολησιμότητας (βλ. στόχους της Λισαβόνας). Ωστόσο, οι ίδιες και άλλες μελέτες αποκάλυψαν επίσης ότι το κύριο εμπόδιο είναι η έλλειψη ειδικής στήριξης, κατάρτισης ή εκπαιδευτικό υλικό. Εκτός από αυτό, μια σειρά άλλων δεξιοτήτων, όπως η ανάγνωση και αριθμητικές δεξιότητες αποτελούν εξίσου δυνητικό εμπόδιο για την απασχόληση των ΑΜΕΑ.
Το Έργο ViPi οραματίζεται την κάλυψη των κενών προσβάσιμης και προσαρμοζόμενης κατάρτισης, ώστε να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, καθώς και των εκπαιδευτών τους.Το Έργο ViPi θα αναπτύξει μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι με αναπηρίες θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ευρεία ποικιλία μαθημάτων κατάρτισης ΤΠΕ και σοβαρά παιχνίδια για την απόκτηση δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, ενώ οι εκπαιδευτές θα μπορούν να προσθέτουν και να μεταφορτώνουν συγκεκριμένα αντικείμενα μάθησης, χρησιμοποιώντας ένα σημασιολογικά εμπλουτισμένο περιβάλλον για τη βελτίωση της αναζήτηση πληροφοριών, αυξάνοντας έτσι τη καταλληλότητα των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων.
Η πλατφόρμα ViPi θα περιλαμβάνει ένα εικονικό συνεργατικό περιβάλλον μάθησης ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους εκπαιδευτές τους να αλληλεπιδρούν, παρέχοντας μια τεράστια αποθήκη των μαθησιακών αντικειμένων (ΜΑ) που επικεντρώνονται στην εξοικείωση με βασικές ΤΠΕ. Αυτό θα επιτρέψει στους ανθρώπους με αναπηρίες να αντιλαμβάνονται αυτές τις βασικές δεξιότητες και να είναι σε θέση να εισέλθουν ή να διατηρήσουν την απασχόλησή τους στην κανονική αγορά εργασίας. Η πλατφόρμα θα εμπλουτiστεί με διαισθητικά και προσβάσιμα εκπαιδευτικά / σοβαρά παιχνίδια σε κινητές υπλογιστικές πλατφόρμες και υπολογιστές γραφείου. Επιπλέον, επίσης,θα αναπτυχθεί μία εφαρμογή κοινωνικής διασύνδεσης με την πλατφόρμα ViPi για λειτουργικό Android.
Επιπρόσθετα, το έργο ViΠi θα αναπτύξει επίσης μια προσαρμοσμένη και προσαρμοσμένη τοπικά διδακτέα ύλη κατάρτισης και δεξιοτήτων ΤΠΕ και, με διάφορα πρόσθετα υλικά κατάρτισης (διαφορετικών μορφών), καθώς και ένα εγχειρίδιο εκπαιδευτή. Όλα τα αποτελέσματα του έργου θα είναι αρχικά διαθέσιμο στα ολλανδικά, αγγλικά, ελληνικά και λιθουανικά.
Η σύμπραξη του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς: Steficon (Ελλάδα), HYPERTECH (Ελλάδα), Hiteco (Λιθουανία), Nottingham Trent University (Ηνωμένο Βασίλειο), και EuroCy Καινοτομίες Ltd (Κύπρος), ενώ η συντονίστρια του προγράμματος είναι η PhoenixKM (Βέλγιο). Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο www.vipi-project.eu και twitter.com/ViPi_project.
Το Vipi KA3 ΔΒΜ έργο έχει εν μέρει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, υποπρόγραμμα KA3 ΤΠΕ.

Ενεργοποιήθηκε η σελίδα του ViPi στο Facebook

Το Έργο ViPi έχει ανοίξει τη σελίδα του στο Facebook. Τώρα μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο στις εργασίες του Έργου μέσω του αγαπημένου σας χώρου δικτύωσης.

Το ViPi πάει σε φορητές συσκευές

Πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία και ο δικτυακός μας χώρος προσβάσιμος από κινητές συσκευές. Πλέον, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο δικτυακό μας χώρο με ένα θέμα (theme) κινητών συσκευών για επισκέπτες στα Apple iPhone / iPod Touch, Google Android, Blackberry Storm and Torch, Palm Pre και άλλες συσκευές βασισμένες σε τεχνολογία αφής.

i-access: Παροχή Προσβάσιμης Πληροφορίας για Δια Βίου Μάθηση

Το Έργο “Accessible Information Provision for Lifelong Learning (i-access)” της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, έχει διάρκεια ένα έτος και στόχο την ευαισθητοποίηση γύρω από τα ζητήματα της παροχής προσβάσιμων πληροφοριών για τη διά βίου μάθηση και ανάπτυξη συστάσεων σχετικά με το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί.Το έργο αυτό συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκά Κοινοτικά Ταμεία στο πλαίσιο του Εγκάρσιου Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης Εγκάρσιο, βασική δραση 1: Συνεργασία σε Πολιτικές και Καινοτομία.
Το συνέδριο που διοργανώνεται στις 22 Ιουνίου – 24 Ιουνίου 2011 στην Κοπεγχάγη, Δανία, έχει ως στόχο τη συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις των προσβάσιμων πληροφοριών για τη Διά Βίου Μάθηση, καθώς και τον εντοπισμό πρακτικών συστάσεων/πολιτικών.