Εταίροι

Οι πιο κάτω εταίροι απαρτίζουν την κοινοπραξία του Έργου ViPi: